Digitalizacja kolekcji

Polska kultura poniosła wielkie straty w efekcie wojen światowych, dlatego wszelkie działania mające na celu ochronę i upowszechnianie wiedzy o zawartości zachowanych i odbudowywanych kolekcji – także prywatnych – winny mieć wsparcie ze strony Mecenatu Państwa. Uważamy, że jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest pomoc w digitalizacji kolekcji prywatnych. Chcemy budować w tym obszarze pomost między środowiskiem kolekcjonerskim a instytucjami państwowymi, w tym przede wszystkim z Centrami Kompetencji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwami Państwowymi i wszelkimi placówkami publicznymi zajmującymi się digitalizacją zasobów kultury. To instytucje z mocy prawa i swoich założeń statutowych zobligowane do ochrony spuścizny kulturowej; dlatego stoimy na stanowisku, że potrzeby środowiska kolekcjonerskiego, w większym niż dotychczas zakresie, winny pojawić się w centrum ich zainteresowania.

Pomost, o jakim myślimy i marzymy, zmierza do uformowania systemowych struktur i rozwiązań zapewniających partnerskie relacje między instytucjami państwowymi powołanymi do ochrony dziedzictwa kulturowego a kolekcjonerkami i kolekcjonerami, którzy wielkim wysiłkiem zgromadzili i gromadzą kolekcje ważne z punktu widzenia polskiej kultury i historii. Chcemy, aby ich wiedza służyła w większym niż dotychczas stopniu ogółowi społeczeństwa.

Działalność digitalizacyjna jest częścią budowania takiego pomostu, w ramach którego chcemy inspirować działania, mogące w efekcie wesprzeć środowisko kolekcjonerskie w zakresie:

1. Opracowywania i katalogowania kolekcji prywatnych;

2. Konserwacji obiektów składających się na kolekcję;

3. Digitalizacji i udostępniania on-line kolekcji;

4. Ochrony kolekcji podarowanych i osieroconych;

5. Realizacji wystaw stacjonarnych i wirtualnych;

6. Publikacji dorobku kolekcjonerskiego w formie tradycyjnej oraz IT;

7. Udostępniania kolekcji osobom niewidomym i niedowidzącym poprzez audiodeskrypcję.

Zależy nam na Państwa opiniach, gdyż dzięki nim sprawniej będziemy tworzyć pomost, niezbędny do wypracowania odpowiednich standardów współpracy.