"Littera scripta manet". Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów

Warto zachować program i abstrakty POBIERZ  Szkoda, że pominięto w zakresie konferencji zbiory kolekcjonerów! To pierwsze z cyklicznie zaplanowanych spotkań naukowych poświęconych kompleksowej refleksji nad zagadnieniami związanymi z zasobami specjalnymi, w tej edycji - z dziedzictwem kultury rękopiśmiennej, zgromadzonym w krajowych i zagranicznych placówkach nauki, kultury i sztuki, w tym poloników znajdujących się poza granicami Polski. Obrady skupione będą wokół problemów gromadzenia, opracowania, przechowywania, zabezpieczania, konserwacji i udostępniania zbiorów rękopiśmiennych. Ponadto poruszona zostanie kwestia udostępniania rękopisów w formie edycji źródłowych oraz digitalizatów w zasobach cyfrowych bibliotek, archiwów i muzeów. Holistyczne, interdyscyplinarne spojrzenie na temat, interesujący szerokie grono badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dziedzin kultury - m.in. historyków, bibliologów, archiwistów i muzealników, językoznawców, literaturoznawców, edytorów, historyków sztuki, chemików i biologów, pozwoli na wskazanie dobrych praktyk, problemów, propozycji rozwiązań. Spotkanie o charakterze międzynarodowym będzie również okazją do wymiany doświadczeń rodzimych oraz zagranicznych badaczy rękopisów. Towarzyszyć mu będą pokazy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN.  INFO