Ciąg dalszy przenosin Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wrocławia do Lubina

Sprawa wywołała poruszenie wśród kolekcjonerów - przeczytajcie list Marka Jedziniaka. Wracamy do sprawy przeniesienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wrocławia do Lubina. W ostatnim czasie poznaliśmy stanowisko Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wyrażone w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu Głównego PZF oraz w odpowiedzi na interpelację poselską.

Posłowie Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Tomasz Aniśko i Franciszek Sterczewski w interpelacji nr 17419 nakreślają krótko historię MPiT i opisują jego zasoby podkreślając w konkluzji, że jego przeniesienie do Lubina nie tylko zmniejszy rangę samego muzeum, ale będzie również niepowetowaną stratą dla Wrocławia. W interpelacji posłowie pytają o to, czy Ministerstwo zostało poinformowane przez Marszałka Woj. Dolnośląskiego o planach przenosin, czy możliwe jest przejęcie MPiT przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz czy Ministerstwo byłoby zainteresowane przekształceniem dotychczasowego finansowania Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w formę mieszaną (placówka współfinansowana ze środków miasta, województwa i ministerstwa).

Odpowiedzi na interpelację udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin. Wskazał on, że MPiT jest samorządową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, stąd Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie był zobowiązany do informowania ministerstwa o planach przenosin czy połączenia muzeum. W odpowiedzi wyjaśniono również, że obecnie ministerstwo zaangażowane jest w realizację kilku dużych projektów, w związku z czym nie jest planowane współprowadzenie Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a z kolei przejęcie muzeum samorządowego nie jest dopuszczalne prawnie. Sekretarz podkreśla jednak, że procedura przeniesienie muzeum jest obserwowana i w razie gdyby Muzeum w nowych warunkach nie realizowało swoich zadań ustawowych i statutowych, możliwe jest skorzystanie przez ministerstwo z uprawnień nadzorczych.

W piśmie będącym odpowiedzią na wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego PZF Minister Gliński, oprócz przedstawienia opisanych powyżej argumentów, dodatkowo informuje, że zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o informacje w sprawie i udzielenie wyjaśnień co do uzasadnienia oraz celowości decyzji przeniesienia MPiT do Lubina. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Poczta Polska, będąca właścicielem budynku – obecnej siedziby muzeum – nie jest zainteresowana żadną formą współpracy. Również władze Wrocławia nie są zainteresowane przejęciem i dalszym prowadzeniem placówki.

INFO