REGIONALIŚCI = KOLEKCJONERZY

.

Relacje między tymi dwoma, często tożsamymi środowiskami, powinny pojawić się na konferencji Regionalizm w dobie przyspieszenia technologicznego, politycznego i społecznego organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz Koszalińską Biblioteką Publiczną w marcu 2023. Organizatorzy piszą:

Potrzeba podjęcia analizy regionalizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej wynika z jego wagi we współczesnym świecie. Warto bowiem zauważyć, że w trzeciej dekadzie XXI w. zainteresowanie tym, co lokalne, przeżywa swój renesans zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wynika to po części z rozbudzenia grupowych tożsamości, po części zaś z poszukiwania rozwiązania problemów współczesnej demokracji w upodmiotowieniu lokalności. Sam zaś regionalizm należy rozumieć szeroko, zarówno jako działania na rzecz promocji lokalnej historii, tradycji i kultury, jak i dążenie do uzyskania politycznej podmiotowości i niepodległości.

W związku z powyższym warto podjąć próbę zdefiniowania współczesnego regionalizmu oraz zastanowienia się nad jego znaczeniem w dobie przyspieszenia technologicznego, społecznego i politycznego. Konferencja będzie zatem miała charakter interdyscyplinarny, podobnie jak sam regionalizm i badania nad nim. Dominująca będzie perspektywa politologiczna, lecz równie ważne będzie podejście socjologiczne, historyczne, etnograficzne, medioznawcze, literaturoznawcze czy kulturoznawcze. Biorąc zaś pod uwagę skalę zachodzących zmian technologicznych, regionalizm będzie poddany analizie również z perspektywy nauk technicznych.

Co ważne, organizatorzy liczą na udział w konferencji nie tylko przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych, na których podejmuje się badania nad regionalizmem, ale także samych regionalistów, dla których będzie to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz skonfrontowania swojej działalności z perspektywą naukową. INFO