Kolekcja barona Konstantego Brunickiego w zbiorach muzeów lwowskich – rozproszona spuścizna

.

SEMINARIUM PRACOWNI RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO I DESIGNU IS PAN. Wśród kolekcjonerów przedwojennego Lwowa wyróżnia się postać barona Konstantego Brunickiego (1861-1937), który w swojej willi we Lwowie posiadał znaczącą kolekcję dzieł sztuki. Zawierała ona wyroby przemysłu artystycznego, zwłaszcza porcelanę i szkło polskie, stylowe meble, zegary i obrazy. Od 1938 r. Kolekcja była eksponowana jako zbiory publiczne. Po okupacji Lwowa przez wojska sowieckie we wrześniu 1939 r. rozpoczął się proces reorganizacji sieci muzealnej, który doprowadził do likwidacji części muzeów lwowskich i nacjonalizacji zbiorów prywatnych. Zbiory barona Konstantego Brunickiego zostały podzielone między muzea zalegalizowane przez władze sowieckie. Część zabytków pozostała w jego willi, gdzie mieszkali wówczas przedstawiciele władzy okupacyjnej, którzy nie liczyli się z ich wartością zabytkową i artystyczną, używali je do codziennego użytku. Los tych właśnie zabytków pozostaje nieznany.
Dr Iryna Horban – docent, starszy pracownik naukowy Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Stypendystka Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej „Gaude Polonia” i „Thesaurus Poloniae” oraz Programu Stypendialnego Instytutu Niemieckiego w Warszawie. W kręgu zainteresowań badawczych dr Horban znajduje się kulturoznawstwo, historia sztuki, badania proweniencyjne oraz muzealnictwo, zarówno w zakresie ogólnym teorii, organizacji zbiorów muzealnych i funkcji społecznych pełnionych przez muzea, jak i kwestii szczegółowych związanych z ochroną zbiorów i wypełnianiem zadań przez placówki muzealne w sytuacjach wstrząsów dziejowych. Jednym z problemów badawczych, którymi zajmuje się ostatnio są losy zbiorów muzealnych i prywatnych Lwowa w czasie drugiej wojny światowej: problemy związane z okresem sowietyzacji (wrzesień 1939 – czewiec 1941) i okresem okupacji niemieckiej Lwowa (czerwiec 1941 – lipiec 1944), a także powojenne wydarzenia. Autorka licznych publikacji naukowych i wystaw.