Książki - często wsparte kolekcjonerskimi zbiorami

W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach dorocznych XIII i XIV edycji za książki o tematyce historycznej, wydane w latach 2019 i 2020. Decyzję organizatorów konkursu - Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

XIII edycja za rok 2019 - Nagrodzono dwie książki

Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko – . kościół – życie religijne, T. 1-2, S-CAN Wydawnictwo, Tarnów 2019 oraz O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy... Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. Sylwester Rękas, - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa i Archiwum Narodowe, Kraków 2019.

XIV edycja za rok 2020 - Nagrodzono trzy książki oraz przyznano Nagrodę Specjalną

Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, T. 1–10, red. Maria Brylak-Załuska, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Nowy Sącz 2020; Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo „Zachylina”, Niedzica 2020 oraz Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020.

Przyznano także Nagrodę Specjalną za całokształt wieloletnich wysiłków na rzecz badania historii Sądecczyzny. Otrzymał ją Tadeusz Duda, autor książki Starosądecki słownik biograficzny. Uczestniczący w uroczystości starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski odznaczył laureata - Złotym Jabłkiem Sądeckim.

Pamiątkowe plakiety dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec.

W 2022 r. przyznana zostanie jubileuszowa XV Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w 2021 r. Zaktualizowany zostanie regulamin Nagrody oraz uzupełniony skład jej Kapituły.

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI NAGRODY „SĄDECCZYZNA” IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO:

2007 – dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego

2008 – Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008

2009 – Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska

2010 – dr Józef Skrabski, Kościoły Grybowa

2011 – ks. dr Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945

2012 – Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci

2013 – dr Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu

2014 – Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. dr. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956

2015 – Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka oraz prace zbiorowe: Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik – grudzień 2015, oprac. red. Leszek Migrała; Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej pod red. Grzegorza Olszewskiego

2016 – dr Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie

2017 – Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową, koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki

2018 – dr hab. Marcin Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889.